FR / ENG

Fr: CONDITIONS DE VENTE

Eng: CONDITIONS OF SALE

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR DE KOPER

1. REGISTRATIE
Om te kunnen deelnemen aan de internetveiling dient u zich te registreren via het registratieformulier.
Let er op dat het emailadres en het wachtwoord geen spaties bevatten en hoofdlettergevoelig zijn.
Uw gebruikersnaam is zichtbaar voor andere kopers tijdens de veiling,  uw echte naam en emailadres niet.
Na het invullen van het registratieformulier ontvangt u van ons een email waarin de verdere instructies staan voor de bevestiging en goedkeuring van uw account.

2. GOEDKEURING

Voor bieders die bij ons onbekend zijn kan het tot 24 uur duren vooraleer u toelating krijgt om te bieden.
Daarom raden we u ook aan om uw registratieformulier tijdig in te vullen als u van plan bent om op een bepaald lot te bieden. Indien de referentiegegevens niet voldoen of onjuist zijn, kan uw registratie geweigerd worden.

3. BIEDEN
Het bieden gebeurt online volgens twee systemen: volgens ‘vast bod’ of ‘kooporder’.
Indien u niet online wenst te bieden maar met een schriftelijk bod, dan kan dit via brief, email of telefoon

3a. VAST BOD
U geeft het bedrag in dat u wil bieden en de bieding zal onmiddellijk naar dit bedrag verhoogd worden.
Indien een andere koper daarna een hoger bod uitbrengt wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht.
Indien een andere koper echter reeds een bod indiende voor hetzelfde bedrag, dan heeft zijn bod dat eerst was voorrang op dat van u.

3b. KOOPORDER
Als u een ‘kooporder’ indient gaan de biedingen trapsgewijze omhoog naargelang er andere biedingen binnenkomen.
De biedingen verhogen als volgt:
0-99 €: +2 €
100-299 €: +10 €
300-699 €: +20 €
700-1999 €: +50 €
2000-3999 €: +100 €
4000-5999 €: +200 €
6000-99999 €: +250 €

Een ‘kooporder’ krijgt steeds voorrang op een ‘vast bod’ met hetzelfde bedrag.
Zijn er twee identieke kooporders door 2 verschillende bieders, dan zal de bieder die zijn kooporder het eerst indiende voorrang krijgen.
Wanneer een tegenbieder een ‘vast bod’ of ‘kooporder’ plaatst, dat hoger ligt dan de huidige stand van de bieding maar lager dan uw ingevoerde ‘‘kooporder’’, dan heeft u voorrang en komt de bieding op uw naam te staan voor het bedrag dat de tegenbieder bood.
Uw maximumbiedingen zijn niet zichtbaar voor andere bezoekers/bieders.
Het aantal biedingen, het winnend bod en de gebruikersnamen van de bieders op elk lot apart zijn wel zichtbaar.
Wij brengen u via e-mail op de hoogte wanneer u overboden werd en wanneer u bij het einde van de veiling de hoogste bieder bent.

3c. SCHRIFTELIJK BOD
Als u problemen ondervindt, of als u telefonisch of schriftelijk wil bieden, neem dan contact op met ons via email of telefoon.
Let wel: elk telefonisch bod dient ook schriftelijk bevestigd te worden en veronderstelt kennisname en aanvaarding van de veilingvoorwaarden.
Elke schriftelijke bieding of bevestiging dient ons te bereiken ten laatste 6 uur voor het einde van de veiling. Vraag hierbij steeds een bevestiging van ontvangst van uw bieding.

BELANGRIJK:
indien er in de laatste 15 minuten voor het einde van de aangegeven biedtermijn van een lot nog een bod uitgebracht wordt, dan wordt de biedtermijn voor dat lot met 15 minuten verlengd.

4. BETALING EN VEILINGKOSTEN DOOR DE KOPER
Als u een lot gewonnen heeft, ontvangt hiervan kort na het aflopen van het lot een automatisch bericht per email.
Er  wordt aan de kopers een veilingtoeslag aangerekend van 10% op de toeslagprijs.
De betalingsuitnodigingen met verzendkosten en veilingtoeslag worden verstuurd binnen de 10 dagen na afloop van de veiling. Indien u na 10 dagen nog geen bericht ontvangen heeft, gelieve contact met ons op te nemen.
U kunt het bedrag op een van volgende manieren betalen:
- bankoverschrijving naar onze bankrekening (eventuele bankkosten voor buitenlandse betalingen zijn voor rekening van de koper)
- contant bij afhaling (max. 3.000 euro)
- PayPal (de PayPalkosten zijn voor rekening van de koper)
De betaling moet verricht worden binnen de veertien kalenderdagen na de uitnodiging tot betaling.
De stukken kunnen slechts verstuurd of opgehaald worden nadat wij de betaling ontvangen hebben.
De betalingen gebeuren in euro.

5. VERZENDING
De verzending gebeurt binnen de week na ontvangst van de betaling.
Er wordt steeds veel zorg besteed aan de verpakking en aan de best mogelijke dienstverlening, waardoor het soms enkele dagen kan duren vooraleer het pakje verstuurd wordt.

Binnen België is de basistarief voor een verzekerde en traceerbare zending 8,5 euro.
Voor pakjes met een waarde vanaf 500 euro is het basistarief 12 euro.
Bij grote waardes verzoeken we de klanten om in de mate van het mogelijke hun aankopen zelf af te halen.

Voor het buitenland variëren de tarieven naargelang de bestemming.
Binnen Nederland en Luxemburg is het basistarief 15 euro per verzekerde zending, voor Duitsland 20 euro.
Voor andere landen is dit tussen de 30 en 100 euro, afhankelijk van de verzenddienst, het gewicht en de waarde van het pakje.
Vraag naar de actuele tarieven indien u meer informatie wenst.


6. KLACHTEN
De koper is persoonlijk verantwoordelijk.
Hij kan zich niet beroepen op derden in wiens naam hij heeft gehandeld.
De kwaliteitsaanduidingen zijn zeer strikt naar beste weten en kunnen beschreven.
Geen enkele lot mag teruggestuurd worden zonder onze toelating.
Elke gegronde klacht na de verkoop dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na datum van verkoop.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien een bieding door technische problemen niet ontvangen werd.

7.BEZICHTIGING
De stukken kunnen bezichtigd worden mits voorafgaande afspraak.

 

8. VERDERE VRAGEN
Raadpleeg onze webpagina met ‘veelgestelde vragen’ of contacteer ons.

 CONDITIONS DE VENTE POUR LES ACHETEURS

1. ENREGISTREMENT
Vous devez enregistrer et ouvrir un compte pour pouvoir enchérir.
Après avoir complété le formulaire d'inscription, vous recevrez un émail avec des instructions pour la confirmation et l'approbation de votre compte.
Veuillez noter que l'adresse e-mail et le mot de passe ne contiennent pas d'espaces et sont sensibles à la casse.
Votre nom d'utilisateur sera visible par les autres acheteurs pendant la vente, votre vrai nom et votre adresse e-mail ne le seront pas.

2. L'APPROBATION DE VOTRE COMPTE
Pour des clients inconnus chez nous l'approbation de votre compte peut prendre jusqu'à un jour.
Voilà pourquoi nous vous recommandons de remplir votre inscription dans le temps si vous prévoyez faire une offre sur un lot particulier.
Nous pouvons refuser certains clients ou enchères si les références sont incomplets ou incorrects.


3. LES ENCHERES
Vous pouvez enchérir en ligne par ‘enchère fixe’ ou par ‘ordre d’achat’
Si vous ne souhaitez pas enchérir en ligne mais par une offre écrite, vous pouvez le faire par courrier, e-mail ou téléphone.

3a. ENCHERE FIXE
Vous entrez le montant que vous souhaitez enchérir et l'enchère sera immédiatement augmentée à ce montant.
Si un autre acheteur fait une offre plus élevée par la suite, vous serez averti par e-mail.
Cependant, si un autre acheteur a déjà déposé une enchère pour le même montant, son enchère précédente prévaudra sur la vôtre.

3b. ORDRE D'ACHAT
Si vous soumettez un "ordre d'achat", les enchères augmenteront progressivement au fur et à mesure que d'autres enchères arriveront.
Les enchères augmentent comme suit :
0-99 € : +2 €
100-299 € : +10 €
300-699 € : +20 €
700-1999 € : +50 €
2000-3999€ : +100€
4000-5999€ : +200€
6000-99999 € : +250 €

Un ordre d'achat aura toujours la priorité sur une enchère fixe.
S'il y a deux ordres d'achat identiques par 2 enchérisseurs différents, la priorité sera donnée à l'enchérisseur qui a soumis son ordre d'achat en premier.
Lorsqu'un contre-enchérisseur place une « offre fixe » ou un « ordre d'achat » qui est supérieur à la position actuelle de l'offre, mais inférieur à votre « ordre d'achat » saisi, vous aurez la priorité et l'offre sera créditée à votre nom pour le montant offert par la contrepartie.
Vos enchères maximales ne sont pas visibles pour les autres visiteurs/enchérisseurs.
Le nombre d'enchères, l'enchère gagnante et les noms d'utilisateur des enchérisseurs sur chaque lot individuel sont visibles.
Nous vous informerons par e-mail lorsque vous avez été surenchéri et lorsque vous êtes le meilleur enchérisseur à la fin de l'enchère.

3c. OFFRE ÉCRITE
Si vous rencontrez des problèmes, ou si vous souhaitez enchérir par téléphone ou par écrit, veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone.
Attention : toute enchère par téléphone doit également être confirmée par écrit et suppose la connaissance et l'acceptation des conditions de l'enchère.
Toute offre ou confirmation écrite doit nous parvenir au plus tard 6 heures avant la fin des enchères. Demandez toujours une confirmation de réception de votre offre.

IMPORTANT:
si une autre enchère est faite dans les 15 dernières minutes avant la fin de la période d'enchères spécifiée pour un lot, la période d'enchères pour ce lot sera prolongée de 15 minutes.

4. PAIEMENT ET FRAIS PAR L’ACQUEREUR
Si vous avez gagné un lot, vous recevrez une notification automatique par email.
L’acquéreur doit payer le prix d’adjudication, majoré de 10% sur le prix d’adjudication.
Les invitations de paiement avec les frais d'expédition et les frais d'enchères seront envoyées dans les 10 jours suivant la fin de l'enchère. Si vous n'avez pas reçu de message après 10 jours, veuillez nous contacter.

Vous pouvez payer le montant de l'une des manières suivantes :
- virement bancaire (frais bancaires pour les paiements internationaux sont à la charge de l'acheteur)
- paiement en espèces à la collection (max.3.000 EUR)
- PayPal (les frais sont à charge de l'acheteur) Le paiement doit être effectué dans les quatorze jours suivant la demande de paiement.
Les pièces ne peuvent être envoyés ou récupérés au magasin seulement après que votre paiement intégral a été reçu par nous.
Les paiements sont effectués en euros.

 

5. EXPÉDITION
L'expédition a lieu dans les sept jours après réception du paiement.
Un grand soin est toujours apporté à l'emballage et au meilleur service possible, ce qui signifie que l'envoi du colis peut parfois prendre quelques jours.

En Belgique, le tarif de base par envoi assuré est de 8,50 euros.
Pour les colis d'une valeur comprise entre 500 et 1000 euros, les frais de port sont de 12 euros.
Pour des valeurs plus élevées, nous demandons aux clients de retirer leurs achats eux-mêmes dans la mesure du possible.

Pour l'étranger, les tarifs varient selon la destination.
Aux Pays-Bas et au Luxembourg, le tarif de base est de 15 euros par envoi, pour l'Allemagne de 20 euros.
Pour les autres pays les tarifs varient entre 30 et 100 euros, selon le service d'expédition, le poids et la valeur du colis.
Demandez nous les tarifs en vigueur si vous souhaitez plus d'informations.

6. PLAINTES
L'acheteur est personnellement responsable de tout achat effectué en son nom.
Il ne peut pas prétendre avoir agi pour le compte d'un tiers. Nous ne pouvons pas être tenus responsable de la non réception d'une l'enchère à cause de problèmes techniques.
Les descriptions, les états de conservation et les défauts sont décrits avec rigueur et en toute science et conscience.
Toute réclamation fondée doit être faite par écrit dans les sept jours suivant la date de la vente.
Aucun lot ne peut être renvoyé sans l'autorisation écrite de la direction de la vente.

 

7. EXPOSITION
Toutes les monnaies et médailles peuvent être examinées, mais uniquement sur rendez-vous.

 

8.Questions
Si vous ne pouvez-pas connecter ou enchérir, consultez notre page de “questions” ou contactez-nous

TERMS AND CONDITIONS OF THE BUYER

 

1. REGISTRATION
To participate in the auction you have to create an account by filling in the registration form.
Please note that the email address and password do not contain spaces and are case sensitive.
Your username will be visible to other buyers during the auction, your real name and email address will not be visible.
After completing the registration form, you will receive an email from us containing further instructions for confirmations and approval of your account.

2. APPROVAL
For bidders that are unknown to us, it can take up to 24 hours before you are allowed to bid.
That is why we recommend you to complete your registration form in good time if you intend to bid on a particular lot.
If the reference details do not meet the requirements or are incorrect, your registration may be refused.
 
3. OFFER
Bidding takes place online according to two systems: according to a 'fixed offer' or ‘buying order’.
If you do not wish to bid online but with a written offer, you can do this by letter, email or telephone

3a. FIXED BID
You enter the amount you want to bid and the bid will be raised to this amount immediately.
If another buyer subsequently makes a higher bid, you will be notified by email.
However, if another buyer has already submitted a bid for the same amount, his previous bid will take precedence over yours.

3b. BUYING ORDER
If you submit a ‘buying order’, the bids will gradually increase as other bids come in.
The bids increase as follows:
0-99 €: +2 €
100-299 €: +10 €
300-699 €: +20 €
700-1999 €: +50 €
2000-3999 €: +100 €
4000-5999 €: +200 €
6000-99999 €: +250 €

A ‘buying order’ always takes precedence over a 'fixed offer' with the same amount.
If there are two identical buying orders by 2 different bidders, priority will be given to the bidder who submitted his buying order first.
When a counter bidder places a 'fixed offer' or ‘buying order’ that is higher than the current bid position but lower than your entered ‘buying order', you will have priority and the bid will be credited to your name for the amount offered by the counterparty.
Your maximum bids are not visible to other visitors/bidders.
The number of bids, the winning bid and the usernames of the bidders on each separate lot are visible.
We will notify you by email when you have been outbid and when you are the highest bidder at the end of the auction.
 
3c. WRITTEN BID
If you encounter any problems, or if you would like to bid by telephone or in writing, please contact us by email or telephone.
Please note: every bid by telephone must also be confirmed in writing and presupposes knowledge and acceptance of the auction conditions.
Any written offer or confirmation must reach us at the latest 6 hours before the end of the auction. Always ask for confirmation of receipt of your biddings.

IMPORTANT:
if another bid is made in the last 15 minutes before the end of the specified bidding period for a lot, the bidding period for that lot will be extended by 15 minutes.

 

4. PAYMENT AND AUCTION FEES BY THE BUYER
If you have acquired an item, you will receive an automatic notification by email shortly after the end of the biddings fort his item.
An auction fee of 10% on the hammer price will be charged to the buyers.

The payment invitations with shipping costs and auction fee will be sent within 10 days after the end of the auction. If you have not received a message after 10 days, please contact us.
You can pay the amount in one of the following ways:
- bank transfer to our bank account (any bank charges for foreign payments are at the buyer's expense)
- cash on collection (max. 3,000 euros)
- PayPal (PayPal fees are the buyer's responsibility)
Payment must be made within fourteen calendar days of the invitation to pay.
The pieces can only be sent or collected after we have received the payment.
Payments are made in euros.
 
5. SHIPPING
Shipment takes place within a week after receipt of payment.
Great care is always taken with the packaging and the best possible service, which means that it can sometimes take a few days before the package is sent.

Within Belgium, the basic rate per shipment with insurance is 8,50 euros.
For parcels with a value between 500 and 1000 euros, the shipping cost is 12 euros.
For higher values, we request that customers collect their purchases themselves as much as possible.

For abroad, the rates vary depending on the destination.
Within the Netherlands and Luxembourg the basic rate is 15 euros per shipment, for Germany 20 euros.
For other countries this is between 30 and 100 euros, depending on the shipping service, the weight and the value of the package.
Ask for the current rates if you would like more information.

 

6. COMPLAINTS :
Every buyer is personally liable for his purchases.
He cannot claim to act for a third person.
We can not be held responsable if we did not receive your bidding because of technical problems.
The descriptions, conservation status and faults are described with precision and in all science and conscience.
Any claim must be made in writing within seven days from the date of the sale.
No lot may be returned without our written permission.

7.EXPOSITION :
The coins and medals can be seen in our office, but only after appointment.

 

8. FURTHER QUESTIONS
If you can't login or bid, check our questions page or contact us.